Zdravstveni uslovi

Zdravstveni uslovi su uslovi koje radnik mora da ispuni kako bi se moglo smatrati da je podoban za rad na radnom mestu sa određenim rizikom. Kakvim su rizicima izloženi radnici, opisano je za svako radno mesto u Aktu o proceni rizika koju bi morala da poseduje svaka firma.

Prema Aktu o proceni rizika, postoje radna mesta sa povećanim rizikom zbog dejstva određenog štetnog faktora koji može narušiti ili dodatno pogoršati zdravstveno stanje radnika. Ti faktori su: buka, hemijske supstance, vibracija, rad sa jonizujućim zračenjem, rad na visini itd. Radnici koji rade kancelarijski posao i moraju provesti barem 4h dnevno pred ekranom, moraju na tri godine obavljati pregled vida.

Zdravstveni uslovi

Prethodni pregledi radnika koji rade na radnim mestima sa povećanim rizikom

Prethodni pregledi radnika koji rade na radnim mestima sa povećanim rizikom obavljaju se po važećem Pravilniku o prethodnim i periodičnim pregledima zaposlenih ("Sl. glasnik RS", br. 120/2007 i 93/2008)

  • Radna mesta sa povećanim rizikom zbog buke
  • Radna mesta sa povećanim rizikom zbog vibracija
  • Radna mesta na visini
  • Radna mesta rukovalaca građevinskih mašina (viljuškaristi, bageristi...)
  • Radna mesta sa srednje teškim ili teškim fizičkim radom
  • Radna mesta sa hemijskim štetnostima veštačke smole, gasovi i pare (prašina, ugljen monoksid), plastične mase, amino i nitro jedinjenja(farbari), alifatični i aliciklični ugljovodonici (nafta), veštačka đubriva
  • Radna mesta sa nejonizujićim zračenjem
  • Radna mesta u nepovoljnim mikroklimatskim uslovima
  • Radna mesta sa biološkim štetnostima (HIV, Hepatitis B I C..)

Lekarsko uverenje za zaposlenje (bez povećanog rizika)

Lekarski pregled vida kod zaposlenih koji koriste opremu za rad sa ekranom najmanje 4 sata dnevno

Pregled vida za rad sa računarom se obavlja prema "Pravilniku o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad na radnom mestu pri korišćenju opreme za rad sa ekranom" (Službeni glasnik RS 21/2009 i 1/2019).

Poslodavac je dužan da obezbedi pregled vida u intervalima ne dužim od 3 godine, u skladu sa propisima o zdravstvenoj zaštiti, zaposlenima koji koriste opremu za rad sa ekranom najmanje 4h dnevno.

Pregled aparatom koji se zove ortorejter, vrši se procena oštrine vida.

Ispitanik tokom pregleda nosi svoje naočare za korekciju vida, ukoliko ih ima.

Ukoliko se kod zaposlenog uoči problem sa vidom, služba medicine rada obaveštava poslodavce koji je potom dužan da zaposlenog uputi na ciljani oftalmološki pregled (detaljniji pregled oka).

Endomed medicina rada

,,Endomed“ tim okuplja iskusne lekare i medicinske tehničare koji su uvek spremni da daju sve neophodne stručne savete i odgovore na pitanja radi očuvanja Vašeg zdravlja. Ustanova sa spektrom specijalnosti, jedni od retkih u regionu koji mogu pružiti usluge u oblasti medicine rada kao i mnogim drugim: kardiologija, pulmologija, endokrinologija, gastroenterologija, ginekologija, psihijatrija, urologija, neurologija itd.

TOP