Periodični i prethodni pregledi

U postupku vršenja prethodnog i periodičnog lekarskog pregleda služba medicine rada koristi podatke iz Akta o proceni rizika - o faktorima rizika na radnom mestu sa povećanim rizikom i o posebnim zdravstvenim uslovima koje moraju ispunjavati zaposleni. Akt o proceni rizika bi morala da ima svaka firma, bez obzira na to da li su radnici izloženi povećanom riziku ili ne.
Prethodni i periodični lekarski pregled zaposlenog obuhvata:

Periodični i prethodni pregledi

 • Opšti pregled - bez obzira na vrstu rizika i zdravstvene uslove na radnom mestu sa povećanim rizikom;
 • Specifični pregled - zavisno od rizika i zdravstvenih uslova koje mora ispunjavati zaposleni na tom radnom mestu.
Opšti i specifični pregled čine elementi prethodnih i periodičnih lekarskih pregleda zaposlenog, koji sadrže rokove za vršenje periodičnih lekarskih pregleda, a koji su odštampani u prilogu I i II ovog pravilnika i čine njegov sastavni deo.

Opšti i specifični pregled zaposlenog koji je izložen jonizujućem zračenju vrši se na način, po postupku i u rokovima utvrđenim posebnim propisom.

Prethodni lekarski pregled

Prethodni lekarski pregled vrši se radi utvrđivanja i ocenjivanja posebnih zdravstvenih uslova, odnosno sposobnosti zaposlenog za rad na radnom mestu sa povećanim rizikom u odnosu na faktore rizika utvrđene aktom o proceni rizika kod poslodavca.
Prethodni lekarski pregled zaposlenog vrši se:

 • pre početka rada na radnom mestu sa povećanim rizikom;
 • pre premeštaja zaposlenog na radno mesto sa povećanim rizikom;
 • prilikom svakog utvrđivanja novih rizika na radnom mestu sa povećanim rizikom na kome zaposleni radi;
 • ukoliko je zaposleni raspoređen na radno mesto sa povećanim rizikom, a imao je prekid u obavljanju poslova na tom radnom mestu duži od 12 meseci.

Periodični lekarski pregled vrši se radi praćenja i ocenjivanja zdravstvenog stanja, odnosno sposobnosti zaposlenog za obavljanje poslova na radnom mestu sa povećanim rizikom na kome zaposleni radi u odnosu na faktore rizika tog radnog mesta, a u rokovima propisanim ovim pravilnikom.
Poslodavac upućuje zaposlenog na periodični lekarski pregled:

 • najkasnije 30 dana pre isteka roka utvrđenog pravilnikom;
 • nakon zaključivanja bolovanja po osnovu teške povrede na radu;
 • posle bolesti ili povrede koji nisu u vezi sa radom - ako postoji sumnja na smanjenu radnu sposobnost
(tekst citiran iz Pravilnika o prethodnim i periodičnim lekarskim pregledima zaposlenih na radnim mestima sa povećanim rizikom)

Lekarsko uverenje za zaposlenje (prethodni) kao i periodični pregledi-za radna mesta sa povećanim rizikom

Prethodni pregledi radnika koji rade na radnim mestima sa povećanim rizikom obavljaju se po važećem Pravilniku o prethodnim i periodičnim pregledima zaposlenih ("Sl. glasnik RS", br. 120/2007 i 93/2008)

 • Radna mesta sa povećanim rizikom zbog buke
 • Radna mesta sa povećanim rizikom zbog vibracija
 • Radna mesta na visini
 • Radna mesta rukovalaca građevinskih mašina (viljuškaristi, bageristi...)
 • Radna mesta sa srednje teškim ili teškim fizičkim radom
 • Radna mesta sa hemijskim štetnostima veštačke smole, gasovi i pare (prašina, ugljen monoksid), plastične mase, amino i nitro jedinjenja(farbari), alifatični i aliciklični ugljovodonici (nafta), veštačka đubriva
 • Radna mesta sa nejonizujićim zračenjem
 • Radna mesta u nepovoljnim mikroklimatskim uslovima
 • Radna mesta sa biološkim štetnostima (HIV, Hepatitis B I C..)

Lekarski pregled vida kod zaposlenih koji koriste opremu za rad sa ekranom najmanje 4 sata dnevno

Pregled vida za rad sa računarom se obavlja prema "Pravilniku o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad na radnom mestu pri korišćenju opreme za rad sa ekranom" (Službeni glasnik RS 21/2009 i 1/2019).

Poslodavac je dužan da obezbedi pregled vida u intervalima ne dužim od 3 godine, u skladu sa propisima o zdravstvenoj zaštiti, zaposlenima koji koriste opremu za rad sa ekranom najmanje 4h dnevno .

Pregled aparatom koji se zove ortorejter, vrši se procena oštrine vida.

Ispitanik tokom pregleda nosi svoje naočare za korekciju vida, ukoliko ih ima.

Ukoliko se kod zaposlenog uoči problem sa vidom , služba medicine rada obaveštava poslodavce koji je potom dužan da zaposlenog uputi na ciljani oftalmološki pregled (detaljniji pregled oka).

Endomed medicina rada

,,Endomed“ tim okuplja iskusne lekare i medicinske tehničare koji su uvek spremni da daju sve neophodne stručne savete i odgovore na pitanja radi očuvanja Vašeg zdravlja. Ustanova sa spektrom specijalnosti, jedni od retkih u regionu koji mogu pružiti usluge u oblasti medicine rada kao i mnogim drugim: kardiologija, pulmologija, endokrinologija, gastroenterologija, ginekologija, psihijatrija, urologija, neurologija itd.

TOP